πίσω | τύπωσε

Ο Οργανισμός

Σκοπός ΊδρυσηςΟ Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980 μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής για διευκόλυνση των χαμηλά και μέτρια αμειβομένων οικογενειών να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.

 

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της στέγασης είναι πλήρως εναρμονισμένες με ευρύτερες κυβερνητικές επιδιώξεις, όπως τη διατήρηση πληθυσμού στην ύπαιθρο και την αναζωογόνηση περιοχών που γειτνιάζουν με την γραμμή αντιπαράταξης.

© Copyright - Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε