πίσω | τύπωσε

Προκήρυξη Κενής Θέσης Υπολογιστή ΠοσοτήτωνΟ Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης δέχεται αιτήσεις από Κύπριους πολίτες για τη θέση του Υπολογιστή Ποσοτήτων. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

 

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα: (Συνδυασμένες Κλίμακες)

 

Α9:   €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149

                             

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

                                       

Α12: €44.978, €47.080, €49.182, €51.284, €53.386, 55.488, 57.590, 59.692

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με Προϋπολογισμό και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

  1. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2.1   Καθήκοντα και Ευθύνες:

2.1.1    Ετοιμάζει επιμετρήσεις, δελτία ποσοτήτων, τεχνικούς όρους, εκτιμήσεις, τεχνικές καταστάσεις και πιστοποιητικά πληρωμής, για οικοδομικά και τεχνικά έργα.

2.1.2    Βοηθά στο συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία έργων σε σχέση με τη διαχείριση συμβολαίων οικοδομικών και τεχνικών έργων.

2.1.3    Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

2.1.4    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2    Απαιτούμενα Προσόντα:

2.2.1    Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων.

             (Σημ: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2.2.2    Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2.2.3    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

2.2.4    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους:

(i)   Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii)  οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.2.5    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστοv πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

  1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του Κανονισμού 9(στ) των περί Διάρθρωσις και ΄Ορων Υπηρεσίας Κανονισμών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 1982 (ΚΔΠ 183/82), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να προβαίνει στο διορισμό, για ορισμένο χρονικό διάστημα, προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον με τέτοιo διορισμό κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί του Οργανισμού.
  2. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην αίτησή τους.
  3. Υποβολή και Εξέταση Αιτήσεων

5.1    Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από  ενδιαφερομένους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και όχι αργότερα από τις 12.00 μ., στο ειδικό έντυπο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Γραφεία του Οργανισμού, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.cldc.org.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και να παραδίνονται στα Γραφεία του Οργανισμού Λεωφόρος Αθαλάσσας 14, 2011 Στρόβολος ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, Ταχ. Θυρ. 23928, 1687 Λευκωσία.

5.2    Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.

5.3    Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(2) των περί Διάρθρωσις και Όρων Υπηρεσίας Κανονισμών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 1982 (ΚΔΠ 183/82), το Συμβούλιο δυνατόν να απαιτήσει ως προϋπόθεση διορισμού, επιπρόσθετα από τα πιο πάνω απαιτούμενα, την επιτυχία των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση και μετέπειτα σε προσωπική συνέντευξη.

 

 

» Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο αίτησης

 

 

© Copyright - Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε