Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Αρχική Σελίδα ISO
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Έντυπα Αίτησης
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων

Έναρξη Σχεδίου Προστασίας Κύριας ΚατοικίαςΟ Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης αναγγέλλει την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Προστασίας Κύριας  Κατοικίας. Η μέγιστη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου καθορίζεται στα 4 χρόνια και η διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Τρεις μήνες πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου θα επανεξεταστεί ανάλογα με την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

 

Το Σχέδιο προνοεί την επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης μέρους των πληρωμών που αφορούν το ενυπόθηκο δάνειο. Η επιδότηση δεν θα υπερβαίνει το 60% των εν λόγω πληρωμών, με ανώτατο ποσό των €10.000,- κατά έτος για περίοδο 3 ετών.

 

Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

(α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία ή

(β) έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο για χρηματοδότηση μικρής επιχείρησης με υποθήκη την κύρια κατοικία τους ή/και του/της συζύγου της/του. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 

1. Να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Τράπεζα με βάση την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων του 2015, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όσον αφορά την αναδιάρθρωση των δανείων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας διαμεσολάβησης στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

 

2. Να έχουν αποταθεί σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας με σκοπό να καταρτιστεί Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής σύμφωνα με τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμο του 2015 (N. 65(I)/2015), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 

3. Το Ετήσιο Ακάθαρτο Εισόδημα του υποψηφίου και της οικογένειας του να μην ξεπερνά:

 

 

Οικογένειες χωρίς παιδιά €22.000
Κάθε πρόσθετο παιδί συν €2.000
Μονογονεϊκές Οικογένειες με 1 παιδί €20.000
Κάθε πρόσθετο παιδί συν €2.000
Οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες €33.000
Μονήρεις €13.000
Μονήρεις με ειδικές ανάγκες €21.500

 

4. Η εκτιμημένη αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €250.000 και το ύψος του δανείου που παραμένει προς εξόφληση να μην υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €300.000 τα οποία διαφοροποιούνται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

 

 

  Εκτιμημένη αγοραία αξία Ύψος Δανείου
Οικογένεια χωρίς παιδιά €200.000 €240.000
Κάθε πρόσθετο παιδί συν €10.000 €12.000
Οικογένειες με άτομο ή άτομα με ειδικές ανάγκες €250.000 €300.000
Μονήρεις €150.000 €180.000
Μονήρεις με ειδικές ανάγκες €180.000 €216.000 

 

5. Το σύνολο της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας του υποψηφίου και της οικογένειας του να μην υπερβαίνει συνολικά τις €100.000 (από τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένει ο αιτητής με την οικογένεια του, εφόσον η εκτιμημένη αγοραία αξία δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο τις €250.000).

 

6. Ο υποψήφιος να είναι μόνιμος κάτοικος ή να διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.

 

Αναφορικά με τα επιχειρηματικά δάνεια ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης να μην υπερβαίνει τις €250.000 και να εργοδοτούνται σ’ αυτή μέχρι 4 άτομα προσωπικό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.cldc.org.cy) ή να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 22364695 ή 22364696.

 

 

» Κατεβάστε το Σχέδιο Προστασίας Κύριας Κατοικίας (PDF)

» Κατεβάστε το Έντυπο Αίτησης Σχεδίου Προστασίας Κύριας Κατοικίας (PDF) 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

 


 

 

 

» Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας

 

 

» Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας

 

 

» Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Χρηματοοικονομικός Επίτροπος)15/09/2016