Facebook Twitter Instagram
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
Αρχική Σελίδα
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων
e-Pprocurement
Housing Europe

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Ενημέρωση Υποκειμενων των ΔεδομένωνΗ προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), αποτελεί βασικό μέλημα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, με το παρόν κείμενο παρέχεται χρήσιμη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα των υποκειμένων της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραπάνω Κανονισμού.

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι νοούνται ως:

 • «δεδομέναπροσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, ενώ
 • «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των Υπηρεσιών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, δεν καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από  διατάξεις άλλων νόμων. Οι Υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, συνεχίζουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους δικαιούχους πολίτες εντός του πλαισίου των νομικά τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων τους.

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

 

 

Ο Οργανισμός

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιδρύθηκε από το Κράτος το 1980 μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής για διευκόλυνση των χαμηλά και μέτρια αμειβομένων οικογενειών να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.

 

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμο Αρ. 42/80 και είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικείται  από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 7 μέλη που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε 2,5 χρόνια.

 

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της στέγασης είναι πλήρως εναρμονισμένες με ευρύτερες κυβερνητικές επιδιώξεις, όπως τη διατήρηση πληθυσμού στην ύπαιθρο και την αναζωογόνηση περιοχών που γειτνιάζουν με την γραμμή αντιπαράταξης.

 

Με βάση το Νόμο και προκειμένου να προωθήσει την επίτευξη των σκοπών ίδρυσής του, ο Οργανισμός μπορεί να απαλλοτριώνει γη για το διαχωρισμό οικοπέδων ή την ανέγερση κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών με χαμηλά και μέτρια εισοδήματα. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία είναι αναγκαία για την προώθηση του πιο πάνω σκοπού, όπως τη σχεδίαση των διαφόρων έργων, ετοιμασία προσφορών, επίβλεψη εργασιών, καθώς και την εξασφάλιση κεφαλαίων με δανεισμό από Πιστωτικά Ιδρύματα ή με έκδοση χρεογράφων.

 

Ο Οργανισμός μπορεί να διαχειρίζεται οποιοδήποτε Κυβερνητικό Σχέδιο Στέγασης το οποίο του ανατεθεί.

 

Οι δραστηριότητες και λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Κράτους.

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι ως ακολούθως:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ

Τ.Θ. 23918, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22427000

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpo@cldc.org.cy

 

 

Νομιμότητα επεξεργασίας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ, επίσης για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχεία β, ζ και ι του παραπάνω κανονισμού.

 

Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

 

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε - Αρχές επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού, περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και είναι τα τελείως απαραίτητα για τη συμμόρφωσή του σε κάθε έννομη υποχρέωσή του ή την εκπλήρωση των καθηκόντων του, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (απλών και ειδικών κατηγοριών «ευαίσθητων») από τον Οργανισμό, διέπεται από τις αρχές που περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ.

 

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού επεξεργάζονται τα ΔΠΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με διαφάνεια. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, επιδιώκεται η ενημέρωση του υποκειμένου να γίνεται με τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, με σαφή και απλή διατύπωση («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

 

Τα ΔΠΧ που παρέχονται στον Οργανισμό, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).

 

Ο Οργανισμός συγκεντρώνει μόνο τα ΔΠΧ που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

 

Στόχος των Υπηρεσιών του Οργανισμού είναι τα ΔΠΧ που συλλέγονται να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών παίρνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).

 

Τα ΔΠΧ διατηρούνται σε φυσικά ή ψηφιακά αρχεία για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

 

Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού παίρνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα ΔΠΧ να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

Ο Οργανισμός φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των ΔΠΧ και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις αρχές του GDPR, ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων («λογοδοσία»).

 

Επισημαίνουμε ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του "cookies". Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Όρους Χρήσης στην ιστοσελίδα του (www.cldc.org.cy).

 

 

Ειδικής Κατηγορίας Προσωπικά Δεδομένα

"Ειδικές κατηγορίες" ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές γνώμες, θρησκεία, υγεία, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική ένωση, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα απαιτούν υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

 

Ο Οργανισμός (όπως και κάθε οργανισμός) απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολόγηση για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση αυτού του τύπου προσωπικών δεδομένων.

 

Ο Οργανισμός ενδέχεται να επεξεργαστεί ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων στις ακόλουθες μεμονωμένες περιπτώσεις:

 1. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, με τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή των υποκειμένων.
 2. Κατά την άσκηση νομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού ή κατά την άσκηση δικαιωμάτων του Οργανισμού σε ότι αφορά την απασχόληση εργασίας.
 3. Όταν είναι αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς

Λιγότερο συχνά, ο Οργανισμός τείνει να επεξεργαστεί αυτό το είδος των πληροφοριών όπου είναι απαραίτητο σε σχέση με νομικές αξιώσεις ή όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων (ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου) όπου το υποκείμενο δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή όπου έχει ήδη γίνει δημοσίευση των σχετικών δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο.

 

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Ανηλίκων

Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονιών ή του νόμιμου κηδεμόνα τους ή εκτός αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Δεν παρέχουμε άμεσα υπηρεσίες σε παιδιά, αλλά ως ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς μας ως Οργανισμός για τους σκοπούς της εξέτασης ενός πολίτη ως δικαιούχου. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα «παιδιά» είναι άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 

 

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλεται.

 

Ο Οργανισμός, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

 

Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Οργανισμός, τότε με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών, υπογράφεται σύμβαση εμπιστευτικότητας- εχεμύθειας ή οι όροι αυτής της σύμβασης ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης. Περαιτέρω, ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ούτως ώστε η σχετική επεξεργασία από τον ανάδοχο να γίνεται κατόπιν καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας.

 

Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, παράνομη καταστροφή ή κοινολόγηση και φθορά.

 

 

Περιορισμοί υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.

Ο Οργανισμός μπορεί να περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων για την διασφάλιση:

 1. της ασφάλειας του κράτους,
 2. της εθνικής άμυνας,
 3. της δημόσιας ασφάλειας,
 4. της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών,
 5. άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης,
 6. της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών,
 7. της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα,
 8. της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της κανονιστικής λειτουργίας που συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 7,
 9. της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων,
 10. της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων.

 

Γνωστοποίηση αλλαγής του σκοπού επεξεργασίας

Ο Οργανισμός επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει, εκτός αν θεωρήσει εύλογα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σχετικά δεδομένα και για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

 

Εάν χρειαστεί να υπάρξει οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων  σκοπό ασύμβατο με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας, ο Οργανισμός θα ενημερώσει και θα εξηγήσει τη νομική βάση που του επιτρέπει να το πράξει με ή χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου.

 

Παρακαλούμε όπως σημειωθεί ότι ο Οργανισμός ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

 

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Ο Οργανισμός διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καθηκόντων του και της άσκησης της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, επίσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Ο Οργανισμός διατηρεί τα ΠΔ υποψήφιων αγοραστών μέχρι την εξέταση της αίτησης του υποψηφίου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο Οργανισμός διαγράφει την εν λόγω αίτηση εντός [6] μηνών.

 

Ο Οργανισμός διατηρεί και αρχειοθετεί τα ΠΔ των αγοραστών για την περίοδο των [10] ετών μετά την μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας.    

 

Ο Οργανισμός προχωρεί στην καταστροφή προσφορών ή ΠΔ που προκύπτουν από προσφορές μη επιτυχόντων υποψηφίων μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

 

Ενδέχεται τα πιο πάνω χρονικά πλαίσια να επεκταθούν, εάν για νομικούς ή τεχνικούς λόγους κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω διατήρηση των ΠΔ. 

 

 

Πηγές ή/και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση των συμβατικών και θεσμοθετημένων υποχρεώσεών μας

 • Υδατοπρομήθεια
 • Κτηματολόγιο
 • Τραπεζικοί Οργανισμοί
 • Κυβερνητικοί Οργανισμοί και Υπηρεσίες
 • Πολεοδομία
 • Δημαρχεία
 • Συντεχνίες
 • Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Μετά την υπογραφή συμβολαίων οικιστικών μονάδων των αγοραστών, καθίσταται αναγκαία η παράδοση των ΠΔ των αγοραστών προς τους παρακάτω αρμόδιους για σκοπούς επικοινωνίας, καθοδήγησης για τεχνικά θέματα και αλληλοενημέρωσης:

 • Αρχιτέκτονα
 • Πολιτικό Μηχανικό
 • Επιβλέποντα Τεχνικό

Συμπληρωματικά ο Οργανισμός προβαίνει μονό στις απαραίτητες διαβιβάσεις ΠΔ ώστε να υλοποίηση τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές τους. Επιπλέον όλοι οι αποδέκτες ΠΔ από τον Οργανισμό έχουν προβεί σε δήλωση εμπιστευτικότητας για επεξεργασία των ΠΔ συμφώνα με Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων ή οι αγοραστές έχουν δώσει την συγκατάθεση τους για την εν λόγω διαβίβαση.

 

 

“Δεσμοί” (Links) προς άλλα Sites

Η Ιστοσελίδα του Οργανισμού δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) προς δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται ή ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, Ο Οργανισμός δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση εφόσον δεν ελέγχουμε τους δικτυακούς τόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους πολιτικές ασφαλείας και σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε για αυτές, προτού κάνετε χρήση των ιστότοπων τρίτων.

 

 

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Δεν γίνεται οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό.

 

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες κυπριακές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο GDPR δεν καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από διατάξεις άλλων νόμων.

 

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα:

 • Ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα:Περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται  από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
 • Διόρθωσης: Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που αφορούν κάθε υποκείμενο των δεδομένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία: υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Στη λήθη: Διαγραφή των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Στη φορητότητα των δεδομένων: Μεταφορά των δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από  ενέργειες των Υπηρεσιών του Οργανισμού, αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος, η ανταπόκριση του Οργανισμού στο αίτημα λαμβάνει χώρα εντός της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό προθεσμίας του ενός μηνός. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται ενημέρωση για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.

 

 

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχεται ενημέρωση με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου μας.

 

Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

 

Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε στη δήλωση αυτή περιοδικά, ώστε να ενημερώνεστε πάντα για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Είναι σαφώς εξίσου σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς να είναι ακριβή και τρέχοντα.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μας κρατάτε ενήμερους σε περίπτωση που αλλάξουν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία χρήζουν επεξεργασίας από τον Οργανισμό.

 

 

Απαραίτητο τέλος

Δεν απαιτείται να πληρώσετε οποιοδήποτε τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα σας).

 

Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, εάν το αίτημά σας για πρόσβαση είναι κατόπιν εξέτασης του σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

 

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Οργανισμό και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ

Τ.Θ. 23918, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22427000

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpo@cldc.org.cy

 

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα του Γραφείου και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dataprotection.gov.cy / Πληροφορίες για πολίτες / Υποβολή παραπόνου), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

 

Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  |  Σχέδιο Δημοσίευσης ΚΟΑΓ